Vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser (PRIVATE)

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alt salg til private. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og safe’N’sure.
  
Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra safe’N’sure. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra safe’N’sure side, er denne af vejledende art. safe’N’sure indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra safe’N’sure anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med GLS. Leveringstid 1-2 dage. 

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt af safe’N’sure overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra safe’N’sure, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til safe’N’sure. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, safe’N’sure har stillet dig i udsigt.

Pris og betaling
denne butik kan du bestille dine varer online og betale med alle gængse betalingskort. Alle priser på www. safe’N’sure.dk vises både inklusivt og eksklusivt Moms.
 
Fortrydelsesret
safe’N’sure yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Salgs- og leveringsbetingelser (ERHVERV)

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alt salg til erhverv. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og safe’N’sure.  

1. Aftalegrundlag
1.1 Tilbud er kun bindende, såfremt safe’N’sure inden 8 dage efter tilbuddet er afgivet har modtaget underskrevet accept fra køber.
1.2 En ordre er først bindende for safe’N’sure, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering.  
1.3 safe’N’sure kan ikke gøres ansvarlig for oplysninger om produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og øvrige tekniske specifikationer i kataloger, brochurer, webshop, annoncer og lignende. Disse oplysninger må ikke betragtes som tilsikrede, og safe’N’sure er ikke ansvarlig for, at det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål.
2. Priser, betalingsbetingelser og ejendomsforbehold
2.1 Priser fra safe’N’sure er inkl. emballage og told for Danmark, men ekskl. pakning, transport, moms og eventuelle andre afgifter.
2.2 Ændringer i valutakurser, told, fragt eller andre forhold, som ligger udenfor safe’N’sure’s kontrol og indflydelse, er safe’N’sure berettiget til og med leveringsdagen at ændre priserne tilsvarende med.
2.3 Forfaldsdagen indtræder ved levering, medmindre anden forfaldsdag er aftalt med safe’N’sure. Betaler køber ikke rettidigt er safe’N’sure berettiget til at tilskrive morarenter fra fakturaens forfaldsdato med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer, alternativt skal køber deponere købesummen ved reklamation. Køber er altid forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, der ikke reklameres over. Køber er ikke berettiget til at modregne.
2.4 Betaler køber ikke rettidigt er safe’N’sure berettiget til at standse leveringer, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetalingen eller sikkerhedsstillelse ikke er safe’N’sure berettiget til at hæve aftalen.
2.5 safe’N’sure forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling har fundet sted.
3. Overgang og levering
3.1 Det solgte leveres af safe’N’sure’s lager eller safe’N’sure’s leverandørs lager i Danmark efter safe’N’sure’s valg.
3.2 Såfremt der ikke er indgået aftale om leveringstid, vil levering foretages hurtigst muligt under hensyntagen til lagerbeholdninger og leveringstider hos safe’N’sures underleverandører. safe’N’sure er således berettiget til at foretage successiv levering og fakturering.
4. Produktgarantier, mangler og reklamation.
4.1 safe’N’sure giver udelukkende de garantier, garantiperioder og reklamationsfrister og vilkårene herfor, der er givet af safe’N’sure’s underleverandører eller producenterne af det leverede.
4.2 Køber er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt køber konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, skal køber straks og inden 8 dage skriftligt gøre manglen gældende. Reklamerer køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende.
4.3 Såfremt køber har anvendt det leverede forkert, anses det ikke som en mangel.
4.4 Ved rettidig og begrundet reklamation er safe’N’sure efter producentens anvisninger eller eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning indenfor rimelig tid. Køber er ikke berettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen, såfremt safe’N’sure foretager rettidig omlevering eller afhjælpning.
4.5 Solgte produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med safe’N’sure. Af aftalen fremgår det, hvilke produkter der kan returneres, deres beskaffenhed, samt til hvilken pris produkterne krediteres. Al returnering sker for købers regning og risiko.
5. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning
5.1 safe’N’sure er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekt ved det solgte produkt.
5.2 safe’N’sure er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data eller andre tab som følge af safe’N’sures leverancer. safe’N’sures erstatningsansvar er begrænset til forhold, der udgør grov uagtsomhed.
5.3 safe’N’sures ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det fakturerede beløb for produktet, og kan maksimalt udgøre DKK 25.000.
6. Tvister
6.1 Enhver uoverensstemmelse i anledning af nærværende forretningsbetingelser afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.